Roelien Kamminga #14 VVD

KernboodschappenBuitenlandsbeleid en defensie

We kunnen economie en veiligheid niet los zien van geopolitiek. In die context moet het nationaal belang een belangrijke rol spelen in ons buitenlands beleid. Machtige landen als China en Rusland houden zich vaak niet aan de regels die wij belangrijk vinden. Het is bovendien niet meer vanzelfsprekend dat de Verenigde Staten bij iedere dreiging het voortouw nemen, waardoor Europese landen zelf problemen in de eigen achtertuin moeten oplossen. Om onze manier van leven te beschermen moeten we opnieuw nadenken over de internationale politiek. Toegang tot de Europese markt en ontwikkelingssamenwerking moeten de Nederlandse en Europese veiligheidsbelangen dienen, ze moeten ondernemers gelijke kansen bieden en afspraken bevatten over bijvoorbeeld het terugnemen van eigen onderdanen die geen recht op verblijf in Europa hebben.


Werk en Zekerheid

De uitgangspunten achter onze sociale zekerheid staan nog steeds overeind, maar de uitwerking past niet meer bij de huidige tijd. Wij gaan uit van het principe dat iedereen die naar vermogen bijdraagt aan de samenleving, kan rekenen op steun als het tegenzit, en dan zelf probeert om zo snel mogelijk weer op eigen benen te staan. Iedere werkende, ongeacht contractvorm, verdient een goed vangnet tegen werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Nu is het probleem dat de sociale zekerheid voor een deel van de samenleving te weinig biedt. En die mensen bevinden zich vaak in de middengroepen. Terwijl juist zij een fors deel van de premies en belastingen betalen. Het is tijd de wederkerigheid te versterken door deze groepen meer te laten profiteren.


Een economie die werkt voor mensen

Een stabiele en sterke samenleving begint met een brede middengroep. Net als in veel andere landen zien we dat juist de middengroepen onder druk staan. Bedrijfswinsten leiden minder snel tot loonsverhogingen. De hoogste inkomens profiteren sterker van economische groei en de laagste inkomens kunnen altijd een beroep doen op uitkeringen en toeslagen. De middeninkomens vallen daar vaak net buiten, maar zien wel dat hun lasten stijgen en de groei van pensioen of loon achterblijft. Dit vraagt om andere keuzes en aandacht voor het midden. Het gaat de komende jaren niet over de omvang van de overheid, maar of een sterke overheid economische groei kan stimuleren en middengroepen meer kan laten profiteren van de groeiende welvaart. De komende jaren moeten we de positie van middeninkomens in de samenleving verder versterken.


Veiligheid

Dag in dag uit werken tienduizenden mensen in Nederland hard om ons veilig te houden. Deze mensen verdienen onze steun. Veiligheidsdiensten, politie en justitie moeten voldoende kennis en middelen hebben om deze vijandige acties op te sporen. We moeten bovendien goed kijken of politie en justitie extra bevoegdheden nodig hebben als kwaadwillenden zich verschuilen achter de vrijheid van meningsuiting, godsdienst of privacyregels. Dat geldt ook voor de digitale dreiging.


Europa

De EU heeft Nederland de afgelopen decennia vrede en welvaart gebracht. Het draagvlak voor Europese samenwerking is echter niet vanzelfsprekend, zoals ook de Brexit heeft laten zien. In een tijd van veranderende machtsverhoudingen verwachten inwoners dat de Europese Unie effectief optreedt en levert. Ook wordt verwacht dat de lidstaten zich aan de spelregels houden. Naast de rechtsstaat en democratische waarden, geldt dit ook voor de nationale begrotingen. Zo kan ieder land aan de noodrem trekken als geld uit het corona-herstelfonds onverstandig wordt besteed, gelden er hardere eisen aan de rechtsstaat bij landen die lid willen worden en stijgt de Nederlandse afdracht aan de EU-begroting de komende jaren niet. We blijven ons inzetten om de Europese Unie slagvaardiger te maken en een unie waar geldt afspraak is afspraak. Het lidmaatschap van een sterke Unie is namelijk cruciaal voor de Nederlandse veiligheid en welvaart.

Buitenlandsbeleid en Defensie

Werk en Zekerheid

Een economie die werkt voor mensen  

Veiligheid

Europa

— Meer onderwerpen?